MST-10C

MST-10C

توربين 10 مگاوات برای سيكل‌های تركيبی كوچك با يك توربين گازی MGT-30 در نظر گرفته شده و هدف از توسعه آن افزايش راندمان در نيروگاه‌های سيكل‌‌تركيبی كوچك و صرفه‌جویی در مصرف سوخت است. در نتيجه آن ميزان راندمان نيروگاه به 48.5 درصد می‌رسد.

توربين بخار MST- 10C از نوع عكس‌العمل يا Reaction بوده و دارای يك ورودی بخار اصلی و يك ورودر ميانی يا Admission می‌باشد. شيرهار بخار اصلی از نوع Plug و شيرهای بخار ميانی Butterfly  هستند.

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)