MST-70

MST-70

توربین بخار MST-70 با توان نامی 320 مگاوات از یك پوسته خارجی مشترك برای بخش‌های فشار بالا و متوسط و یك پوسته خارجی مجزا جهت بخش فشار پایین تشكیل شده است. این توربین جهت كاربرد در سیكل ساده بخار با فشار بخار ورودی ثابت طراحی شده است. اما با تغییرات اندك در نحوه كنترل شیرهای بخار ورودی و مسدود كردن زیركش‌های توربین، از قابلیت بهره‌برداری در سیكل‌تركیبی با توان پایین‌تر نیز برخوردار می‌باشد. 

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)