ايستگاه تقويت فشار گاز آباده

نام پروژهايستگاه تقويت فشار گاز آباده
ماهيت پروژهتوربوكمپرسورهای خطوط انتقال گاز
نوع پروژهنفت و گاز
مشخصات پروژه

 1 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD 
 

ظرفيت هر واحد (مگاوات)25
ظرفیت پروژه(مگاوات)-
تاریخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) -
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهشرکت گاز
وضعيت زماني پروژهپروژه در حال احداث

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)