ايستگاه تقويت فشار گاز پاتاوه

نام پروژهايستگاه تقويت فشار گاز پاتاوه
ماهيت پروژهتوربوكمپرسورهای خطوط انتقال گاز
نوع پروژهنفت و گاز
مشخصات پروژه

 4 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD

ظرفيت هر واحد (مگاوات)25
ظرفیت پروژه(مگاوات)-
تاریخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) -
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهشركت گاز
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)