نيروگاه الصدر

نام پروژهنيروگاه الصدر
ماهيت پروژهنیــروگاه گـــازی
نوع پروژهتولید برق
مشخصات پروژه

2 واحد توربين گاز MGT-70

ظرفيت هر واحد (مگاوات)162
ظرفیت پروژه(مگاوات)324
تاریخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) 90/01/25
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)تحويل دائم شده است.
كارفرماي پروژهوزارت برق عراق
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)