Fajr Power Plant

نام پروژهFajr Power Plant
ماهيت پروژهPower Generation
نوع پروژهSimple Cycle Power Plant
مشخصات پروژه

4 * MGT-70 (Gas Turbine)

ظرفيت هر واحد (مگاوات)162
ظرفیت پروژه(مگاوات)648
تاریخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون)
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهPOGC
وضعيت زماني پروژهCommissioned

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)